ए जी रे… मने मोटो भरोसो तमारो
बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

नावड़ी मारी डगमग डोले
मोजा ऊपर चढी हींचको ले
ए जी रे… मारी मददे तमे रे पधारो

बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

ए जी रे… मने मोटो भरोसो तमारो
बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

पीरोंना पीर छो, रौशन-ज़मीर छो
टाळो छो दुःखड़ा, तमे दस्त-गीर छो
ए जी रे… मने जोइए छे क़ादरी सहारो

बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

ए जी रे…मने मोटो भरोसो तमारो
बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

मध दरियामां तूफाने चढ़ेया
चोधारा ऊपर वरसाद पड़ेया
ए जी रे… मारी बूडती बेडलीने तारो

बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

ए जी रे… मने मोटो भरोसो तमारो
बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

कळियुगमां थशे केम गुजारो
सोची रह्यो छे सगम तमारो
ए जी रे… मने पार तमे रे उतारो

बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

ए जी रे… मने मोटो भरोसो तमारो
बग़दाद वाळा ! नोधारी नावड़ीने तारो

English Naat Lyrics

Urdu Naat Lyrics

Hindi Naat Lyrics

Hindi Song Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *